Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

Vinum-S BVBA, met ondernemingsnummer 0896.767.275, heeft haar maatschappelijke zetel en geografische adres te 9120 Melsele, Esstraat 9.

U kan Vinum-S contacteren als volgt:
Tel. +32 495 140 199;
Fax. +32 3 336 76 46;
E-mail: info@vinum-s.com

Artikel 2. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van de onderneming Vinum S BVBA (hierna: “verkoper”, zijnde een rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen een consument of onderneming (hierna: “klant”) en de verkoper met betrekking tot alle goederen of diensten die worden aangeboden op de online website van de verkoper. De algemene voorwaarden van de klant zelf gelden niet, tenzij onderling uitdrukkelijk anders zou zijn bedongen.

Met consument wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit. Een onderneming is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

Artikel 3. Sluiten van de overeenkomst

De omschrijving van de goederen op de online website vormen geen bindend aanbod aan de zijde van de verkoper, maar dienen enkel en alleen met het oog op het aangaan van een bindend aanbod door de klant.

De klant kan overgaan tot het aangaan van het bindend aanbod via het invullen van het online bestelformulier, geïntegreerd in de online website. Na het selecteren van de producten en/of diensten worden deze in een virtuele mand geplaatst. Bij het afronden van het bestelproces zal de klant verplicht eerst het vakje met de zin “ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga akkoord” moeten aanvinken. Hierdoor zal de klant instemmen met deze algemene voorwaarden. Het is op dat moment ook mogelijk om de algemene voorwaarden in een pdf bestand op te slaan zodat de klant deze kan weergeven, bewaren en afdrukken. Het bestelproces wordt tot slot beëindigd doordat de klant op de knop “betalen” drukt.

De verkoper zal de bestelling van de klant aanvaarden binnen maximaal vijf dagen na de dag waarop de klant de bestelling heeft geplaatst. Deze bevestiging zal aan de klant ter kennis worden gebracht via een “orderbevestiging” per e-mail. Deze orderbevestigingsmail zal opnieuw de gegevens van uw bestelling bevatten, alsook het in pdf te downloaden bestand met de algemene voorwaarden en het modelformulier voor herroeping.

Het is de klant zijn/haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het ingegeven e- mailadres juist is zodat de orderbevestigingsmail door de klant kan worden ontvangen. Het is ook de klant zijn verantwoordelijkheid, indien SPAM filters worden gebruikt, om te waarborgen dat e-mails verzonden door de verkoper, worden ontvangen door de klant.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen van de goederen worden weergegeven in euro en zijn exclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Ingeval van levering aan landen buiten Europa, is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die zich zouden voordoen in bepaalde individuele gevallen. Deze bijkomende kosten moeten worden gedragen door de klant zelf. Het gaat hier bijvoorbeeld over invoertaksen die in voorkomend geval zouden moeten worden betaald.

Artikel 5. Betalingswijze

De prijs is uitsluitend betaalbaar in euro.

De prijs zal onmiddellijk bij de orderbevestiging, volledig moeten worden betaald. Bij uitzondering is contante betaling bij afhaling in het magazijn van de verkoper mogelijk, indien de klant hiervoor kiest. Bij betaling via bankoverschrijving is de factuur betaalbaar binnen 8 dagen.

Betaling kan gebeuren door gebruik te maken van volgende methoden:

  • Creditcard: Visa / MasterCard
  • Bancontact (BE)
  • Belfius Direct net (BE)
  • KBC / CBC (BE)
  • IDEAL (NL, EU)
  • SOFORT BANKING (DE, EU)

Deze betalingswijzen vindt de klant ook terug op de online webshop van de verkoper.

Artikel 6. Beschikbaarheid van het goed

Alle aanbiedingen op de webshop gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een goed op onverwachte wijze plots niet meer leverbaar zou zijn, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht door de verkoper. De klant zal de keuze hebben een aangeboden alternatief door de verkoper te aanvaarden, dan wel terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen.

Artikel 7. Leveringstermijn

De levering zal niet later plaatsvinden dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, en dus binnen 30 dagen na betaling door de klant. De verkoper behoudt zich het recht voor om met de klant contractueel een leveringstermijn overeen te komen die 30 dagen overschrijdt.

Artikel 8. Leveringswijze

De goederen zullen feitelijk worden geleverd door werkelijke overgave van de goederen aan de klant.

De klant is verplicht om de geleverde goederen in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen ook daadwerkelijk kunnen worden geleverd. De verkoper levert de goederen tot in het gebouw van de koper in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.
Indien levering door de transporteur aan de klant niet mogelijk is, en de goederen terug aan de verkoper worden afgeleverd, dan zal de klant de kosten voor de mislukte zending moeten dragen. Dit geldt niet indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, of indien levering onmogelijk was omwille van omstandigheden buiten de wil van de klant om, of indien de klant tijdelijk verhinderd is om de geboden leveringsdienst te ontvangen, tenzij de verkoper de klant een redelijke tijd op voorhand had verwittigd over de dienstverlening. Het is aan de klant om een onmogelijkheid buiten zijn wil om, aan te tonen.

De klant heeft ook de mogelijkheid om de goederen zelf af te halen in het magazijn van de verkoper, op volgend adres: Esstraat 9, 9120 Melsele. Deze wijze geniet de voorkeur van de verkoper.

De verkoper zal de klant per e-mail informeren dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail, kan de klant de goederen in overleg met de verkoper afhalen. In dat geval zullen uiteraard geen verzendingskosten worden aangerekend.

Artikel 9. Verzendingskosten

Indien de klant ervoor kiest om de goederen te laten leveren door de verkoper, dan zal de klant verzendingskosten moeten betalen.
De verzendingskosten variëren in functie van de bestemming van de goederen. De klant zal steeds de exacte prijs van de verzendingskost kunnen vernemen alvorens een bestelling definitief zal worden geplaatst.

Artikel 10. Risico-overdracht

Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat over van de verkoper op de klant van zodra de klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in zijn/haar bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden, onverminderd de rechten van de klant ten aanzien van de vervoerder.

Verder kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder die de verkoper heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de door de verkoper gehanteerde verkoopprijs van de artikelen die door de klant werden ontvangen.

Artikel 11. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de fysieke levering van de goederen. Wanneer de klant niet thuis is en het pakje bij een afhaalpunt terecht komt, dan zal de termijn beginnen lopen op het moment dat de klant het daar oppikt. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Gelet op de aard van de goederen die op deze online webshop worden verkocht, is het recht op herroeping enkel mogelijk indien het goed ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking zit. Bij ontstentenis hiervan, zal de klant zich niet kunnen beroepen op het herroepingsrecht.

De klant heeft bovendien geen recht op herroeping van de overeenkomst bij levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst en levering slechts kan plaatsvinden dertig dagen na de bestelling van de goederen, en waarvan de werkelijke waarde, afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft.

De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door de verkoper te contacteren dan wel door middel van een e-mail of fax die op uitdrukkelijke en duidelijke wijze beschrijft zich te beroepen op het herroepingsrecht (Esstraat 9, 9120 Melsele; tel. +32 495 140 199; info@vinum-s.com). De klant kan hierbij ook gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat de klant in bijlage van de orderbevestigingsmail zal ontvangen. Dit formulier vindt u tevens terug op de website onder de link ‘herroeping’. Gebruik van dit model is niet verplicht. Terugzending van de goederen zonder een bijgaande verklaring van herroeping volstaat niet.

Herroeping heeft volgende twee gevolgen:

  • Terugzending van de goederen door de klant onverwijld en in elk geval binnen de veertien dagen na herroeping, dit in de ongebruikte en ongeopende originele verpakking. De kosten van terugzending worden door de klant zelf gedragen.
  • Terugbetaling (in geld) door de verkoper binnen de veertien dagen volgend op de dag waarop de verkoper kennis krijgt van de herroepingsbeslissing. De verkoper houdt zich het recht voor terugbetaling uit te stellen, zolang de verkoper de goederen niet heeft gekregen of niet is aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden. De klant kan verzending bewijzen door middel van een schriftelijke verklaring van de vervoerdienst met mededeling van de verzender en de ontvanger.

De klant is tijdig indien de herroeping wordt verzonden binnen de veertien dagen na fysieke inontvangstneming van de goederen. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de verkoper de kennisgeving heeft ontvangen binnen deze termijn.

Artikel 12. Conformiteit van de goederen en commerciële garantie

Gelet op de aard van goederen die op deze website worden verkocht, zijnde oude en exclusieve wijnen, kan geen garantie worden geboden voor kurksmaak of, meer algemeen, een slechte smaak van de wijn.

Wel garandeert de verkoper dat het geleverde goed in overeenstemming zal zijn met de gesloten overeenkomst en het de kwaliteit zal bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed. De klant moet hierbij rekening houden met de ouderdom van de aangekochte wijn en de desgevallend negatieve weerslag hiervan op de smaak van de wijn. De klant kan de verkoper hiervoor niet aanspreken.

Artikel 13. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Europese Commissie voorziet op haar website de volgende link met betrekking tot alternatieve geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr. Dit platform zal dienen als buitengerechtelijke geschillenbeslechting van geschillen die rijzen uit de online verkoop afgesloten tussen de klant en de verkoper. De klant dient eerst en vooral via deze weg zijn klacht te formuleren ten aanzien van de verkoper en de daar voorziene geschillenprocedure uit te putten, vooraleer enige gerechtelijke actie te kunnen ondernemen.

Artikel 14. Forumkeuze

Ingeval de klant een onderneming is, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België dan wel in het buitenland, dan zal de Belgische rechter bevoegd zijn voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
Ingeval de klant een consument is, zijn de Belgische gerechten bevoegd indien de consument en de verkoper op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten de woonplaats of gewone verblijfplaats in België hebben. In andere gevallen zal de consument overeenkomstig artikel 18 van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, een rechtsvordering tegen de verkoper kunnen instellen voor de Belgische rechter dan wel voor het gerecht van de plaats waar de consument woont. De verkoper geeft hierbij uiteraard de voorkeur aan het Belgische forum.

Artikel 15. Rechtskeuze

Het Belgische recht is van toepassing op alle juridische relaties tussen de partijen, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken.

Ten aanzien van consumenten is de rechtskeuze slechts geldig indien de keuze voor het Belgische recht er niet toe leidt dat de consument de bescherming verliest waar hij of zij recht op heeft volgens het toepasselijke recht bij gebrek aan rechtskeuze (art. 6.2 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)).

Artikel 16. Herroeping

Via onderstaand formulier kan u een herroeping aanvragen.

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden

Artikel 17. Disclaimer

Vinum S, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.vinum-s.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Vinum S behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Artikel 18. Beperkte aansprakelijkheid

Vinum S spant zich in om de inhoud van www.vinum-s.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vinum-s.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vinum S.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.vinum-s.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vinum S. Voor op www.vinum-s.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vinum S nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 19. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vinum S.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vinum S, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 20. Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

VINUM S
Ben je ouder dan 18?